Handelsbetingelser for erhverv

Salgs – og leveringsbetingelser

Rasm. Holbeck Hydraulik ApS

1. Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Køberens indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, med mindre Rasm. Holbeck Hydraulik ApS (RHH) skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudets dato, hvis ikke andet er anført, men gives i øvrigt uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Hvor intet andet er aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser, og under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som RHH ikke selv er herre over jfr. pkt. 17. Ordren er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt til køber, alternativt ved fremsendelse af faktura.

3. Priser Alle priser er sædvanligvis i danske kroner og eksklusiv moms, men med forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende som vedrører den aftalte leverance. Alle ordrer, der skal leveres, pålægges et fragttillæg på min. kr. 99,- ekskl. moms.

4. Betaling Rasm. Holbecks betalingsbetingelser er som anført på fakturaen. Betaler køber ikke til rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke RHH, er RHH berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen i henhold til den gældende branchekutyme og et rykkergebyr stort kr. 100,00 per rykker. Leverancen forbliver RHHs ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud. Køberen er ikke berettiget til at tilbagebeholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som RHH ikke har anerkendt.

RHH kan vælge at kræve såvel forudbetaling som bankgaranti eller efter omstændighederne vælge at imødekomme et ønske fra købers side om kredit under forudsætning af, at der kan tegnes kreditforsikring ved anerkendt kreditforsikringsinstitut.

Dersom varer der ifølge aftale skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af køberen, kan RHH vælge at lade varerne bortsælge for køberens regning efter advis til køberen eller oplægge varerne for køberens regning, således at køberen skal betale de med oplægningen forbundne omkostninger. Ved oplægning henligger varerne for køberens risiko.

5. Levering RHH er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure og andre forhold, der unddrager sig RHHs indflydelse og kontrol jfr. pkt. 17., med mindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. RHH tilstræber hurtigst muligt, at informere, hvis en leveringstid for en gældende leverance ikke kan overholdes. Køber vil blive informeret mundtligt/skriftligt herom.

Såfremt RHH ikke ser sig i stand til, at levere det solgte i henhold til aftalt leveringstid eller i henhold til en ifølge forudgående punkt forlænget leveringstid, har køber ret til at hæve købet. Rasm. Holbeck kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab, som køber måtte lide som følge af ændret eller udskudt leveringstidspunkt.

Forsinkelser berettiger ikke køber til annullering af ordren, med mindre RHH indgår herpå. Med mindre andet er aftalt, anses leverancer for solgt ab fabrik. RHH vil give køber tilstrækkeligt varsel til at sætte ham i stand til at råde over leverancen, når denne er klar til afhentning.

RHH forbeholder sig ret til, at få leveret varer til kunden direkte fra eksterne samarbejdspartnere.

6. Emballage Standardemballage, såsom paller, bokspaller og båndstropper, der er faktureret køber, vil blive godskrevet køber ved franko returnering til sælger i ubeskadiget stand. Engangsemballage refunderes ikke, selv om den eventuelt faktureres.

7. Reklamation Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, senest 3 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

8. Returnering lagervarer Varer til en værdi af kr. 500,00 netto eller derunder ekskl. moms tages ikke retur.

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Såfremt der træffes aftale om returnering skal varerne fremsendes uden omkostninger for RHH og opfylde følgende generelle krav.

a) Der foreligger kopi af faktura eller følgeseddel. b) Varen er i ubrudt originalemballage. c) Varen er rengjort. d) Varen er modtaget i ubeskadiget stand. e) Varen er købt hos Rasm. Holbeck.

Returvarer krediteres efter fradrag af returomkostninger sædvanligvis med indtil 80 % af købsprisen, idet der dog kun krediteres indtil 65 % af købsprisen, såfremt køber ikke kan
oplyse fakturanummer. Varer der er leveret for mere end tre måneder siden, kan ingensinde returneres for kredit. Skaffevarer tages ikke retur.


9. Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v. Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister, e-handel m.v. om vægt, dimensioner, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlige og kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

10. Konstruktionsændringer RHH forbeholder sig ret til før leveringen uden forudgående meddelelse til køber, at foretage sådanne ændringer i konstruktion, udførelse m.v. som det måtte finde nødvendigt. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en væsentlig forudsætning for købet. Foretagende ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke køber til nogen skadeerstatning.

11. Teknisk vejledning Enhver bistand med teknisk vejledning og rådgivning i forbindelse med systemer er udelukkende en service, for hvilken Rasm. Holbeck ikke påtager sig erstatningsansvar, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

12. Tegninger, beskrivelser, prøver m.v. Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. De må ikke uden dennes tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af det leverede materiale og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. På købers forlangende skal sælger vederlagsfrit forsyne ham med et eksemplar af den foreliggende instruktion.

13. Fejl og mangler RHH hæfter kun for fabrikationsfejl eller mangler ved de enkelte varer i samme omfang, som RHHs leverandører hæfter herfor i forhold til RHH. Varer der på grund af fabrikationsfejl eller materialefejl viser sig ubrugelige inden for en rimelig tid, ombyttes efter foretagen undersøgelse hos leverandøren, og efter at denne har godkendt reklamationen. Dog ydes materialeerstatning kun i samme omfang, som erstatning kan opnås hos leverandøren. RHH yder ikke godtgørelse for udgifter eller skader, som sådanne fejl i øvrigt måtte have forårsaget køberen, medmindre, og da i det omfang, den pågældende leverandør erstatter disse. RHH hæfter ikke for fejl ved montering, der ikke er udført af RHH. Defekte dele skal på forlangende indsendes fragtfrit til sælger. Mangler berettiger ikke køber til ophævelse af aftalen, afslag i købesummen, eller tilbageholdelse af betaling for leverede varer. Forandring af eller indgreb i det solgte uden RHHs skriftlige samtykke fritager RHH for enhver forpligtelse.

14. Indirekte tab RHH er aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avance tab eller andre indirekte tab i anledning af solgte varer, herunder tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 

15. Produkt ansvar  For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

RHH har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

16. Transport af rettigheder RHH er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder i henhold til aftalen til tredjemand.

17. Force majeure Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valuta restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part, som ønsker at påberåbe sig nogle af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

18. Værneting Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med opfyldelse af den indgåede aftale i relation til nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt ethvert forhold i tilknytning, skal afgøres ved RHHs hjemting i Odense. Enhver tvist skal afgøres i henhold til bestemmelserne i Lov nr. 237 af 28. marts 2003 (Købeloven) i det omfang denne ikke er blevet fravalgt ved ovenstående.